ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವೆಬ್‌ನಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಸ್ಚಾಲ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃ bi ವಾದ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು.

ಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಡಾ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನದನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!