د ټاکنو خپلواک کمیسیون کنفرانس موقعیت

دا کټګورۍ یوازې د غړو لخوا لیدل کیدی شي.