د هیئت لارښود

وګورئ چې څوک د ټاکنو خپلواک کمیسیون راتلونکي کنفرانس کې برخه اخلي یا د تیرې پیښې تماس وګوري.