உயிர் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம் சமீபத்திய மாதங்களில் பெருமளவில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் நிலையான முட்டைகளுக்கான உலகளாவிய முன்முயற்சி (GISE) புதிய 'நிலையான முட்டை உற்பத்திக்கான உயிர் பாதுகாப்பின் நடைமுறை கூறுகள்' வளத்தை அறிவிப்பதில் ஐ.இ.சி மகிழ்ச்சியடைகிறது.

ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா நடைமுறை உயிரியல்பாதுகாப்பு சரிபார்ப்பு பட்டியலுக்கு இணங்க, உயிரியல்பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கும், பராமரிப்பதற்கும், மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும் ஒரு புதிய பண்ணை கருவியாக பண்ணை கருவியாகப் பயன்படுத்தலாம்.

ஐ.இ.சி ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா குளோபல் எக்ஸ்பர்ட் குழுமத்தின் தொடர்ச்சியான பங்களிப்பு மற்றும் எங்கள் விரிவாக்கக்கூடிய நடைமுறை உயிரியல்பாதுகாப்பு வளங்களை வளர்ப்பதில் ஆதரவளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்.